Privacy Statement

Privacy bij VIA Logistics Professionals

Dit Privacy Statement is van toepassing op VIA Logistics Professionals gevestigd Sint Jansweg 15, Innovatoren 7a, 5928 RC te Venlo. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 14107713.

VIA Logistics Professionals hecht grote waarde aan de bescherming van gegevens van haar opdrachtgevers en kandidaten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarmee u de gegevens heeft ingestuurd en verwerking van uw persoonsgegevens in onze database gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) d.d. 25-05-2018.

1. Doeleinden
VIA Logistics Professionals zal uw gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening. Onze dienstverlening bestaat uit activiteiten die gericht zijn op:
a. werving en selectie
b. loopbaanontwikkeling
Wanneer u zelf een van onze consultants benadert of door hen benadert wordt, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de website door het versturen van het sollicitatieformulier of indien u via e-mail of social media zoals Linkedin uw persoonlijke gegevens verzendt, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze database te kunnen beheren en om contact op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving en selectie of loopbaanontwikkeling gedurende uw gehele carrière.

2. Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u VIA Logistics Professionals toestemming voor het vastleggen, verwerken en beheren van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

3. Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die worden verwerkt kunnen bestaan uit uw NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, geslacht, arbeidsverleden, opleidingsgegevens, salarisindicaties, referenties, ingezonden C.V.’s, motivatiebrieven of andere vormen van contact.

4. Bewaren en verwijderen van uw gegevens
Om u van dienst te kunnen zijn gedurende uw hele carrière bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zelf aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze dienstverlening. Door een email te sturen naar info@vialogistics.nl kunt u aangeven niet langer gebruik te willen maken van onze dienstverlening. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken uw gegevens verwijderen.

5. Inzien en corrigeren van uw gegevens
U kunt uw gegevens altijd inzien en eventueel laten corrigeren in onze database. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u daarvoor een mail sturen naar info@vialogistics.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

6. Verstrekking gegevens aan derden
In het kader van een of meerdere sollicitatieprocedures kan VIA Logistics Professionals uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, waaronder onze opdrachtgevers of andere intermediairs. Hierover wordt u altijd van tevoren geïnformeerd. VIA Logistics Professionals zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden.

7. Recht op dataportabiliteit
Wilt u uw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kunt u hiervoor een verzoek indienen door een email te sturen naar info@vialogistics.nl. Wij zullen dan uw gegevens verzamelen en overdragen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

8. Bezwaar, klachten en vragen
Heeft u bezwaar of vragen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan stuur dan een email naar info@vialogistics.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Beveiliging
VIA Logistics Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.vialogistics.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar info@vialogistics.nl

10. Cookies en vergelijkbare technieken
VIA Logistics Professionals gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website www.vialogistics.nl optimaal te laten werken.

Privacy Statement

Privacy at VIA Logistics Professionals
This Privacy Statement applies to VIA Logistics Professionals located at Sint Jansweg 15, Innovatoren 7a, 5928 RC in Venlo. Registered at the Chamber of Commerce (KvK) with number 14107713

VIA Logistics Professionals greatly values the protection of data of its clients and candidates. Personal data are therefore handled with the utmost care. The data is only used for the purpose with which you sent it to us, and processing of personal data in our database always happens in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) dated 25 May 2018.

1.Purposes
VIA Logistics Professionals will record your data within the framework of its services. Our services consist of activities aimed at:

  • recruitment
  • career development

If you approach one of our consultants yourself or are approached by them, apply for a vacancy or sign up on the website by sending the application form or if you send your personal details via email or social media such as LinkedIn, we will record the personal data provided by you in our database. We will process your data in order to manage our database and to contact you. This way we can keep you informed about new vacancies or invite you for activities that are related to recruitment or career development throughout your entire career.

2.Legal basis
The legal basis for processing your personal data with regards to the abovementioned purposes is your explicit consent. By agreeing with this privacy statement, you give VIA Logistics Professionals permission to document, process and manage your personal data. You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the processing based on your consent before the withdrawal.

3.Personal data that are processed
The personal data that are processed may consist of your name and address, phone number, email address, nationality, gender, employment history, education information, salary indications, references, submitted CVs, motivation letters or other forms of contact.

4.Saving and deleting your data
To be of service to you throughout your entire career we will keep your data until the moment you state that you no longer wish to make use of our services. By sending an email to info@vialogistics.nl you can indicate that you longer wish to make use of our services. We will then delete your data as soon as possible, no later than 4 weeks after your request.

5.Viewing and correcting your data
You can always view your data, and have it corrected in our database. In case you wish to do this, you can send an email to info@vialogistics.nl. We will then respond as soon as possible, no later than 4 weeks after your request.

6.Providing data to third parties
In the context of one or multiple application procedures VIA Logistics Professionals can provide your personal data to third parties, including our clients or other intermediaries. You will always be informed about this in advance. VIA Logistics Professionals will never provide your personal data to third parties for commercial purposes.

7.The right to data portability
If you want to transfer your data to another organisation you can submit a request by sending an email to info@vialogistics.nl. We will then collect and transfer your data when presented with a valid proof of identity.

8.Objections, complaints and questions
If you have objections or questions about the way we handle your data you can send an email to info@vialogistics.nl. We will then respond as soon as possible, no later than 4 weeks after your request. In case you want to file a complaint, you can contact the Dutch Data Protection Authority.

9.Security
VIA Logistics Professionals takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The website www.vialogistics.nl uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data do not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not properly secured or if there are indications of abuse, please send an email to info@vialogistics.nl

10.Cookies and similar technologies
VIA Logistics Professionals only uses functional cookies with the purpose of making the website www.vialogistics.nl work optimally.